ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen

1.1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Ruimte uitgebrachte aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Indien de opdrachtgever inkoopvoorwaarden hanteert welke in conflict zijn met deze voorwaarden, zullen de voorwaarden van De Ruimte immer prevaleren.

1.2. Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder “het werk”, het totaal van overeengekomen werkzaamheden en /of leveringen.

2. Aanbod
Het aanbod is vrijblijvend. De van het aanbod deel uitmakende documenten zijn niet bindend, en blijven het eigendom van De Ruimte. Zij mogen niet zonder schriftelijke toestemming van De Ruimte worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld. De Ruimte heeft het recht, om de kosten die zij gemaakt heeft voor het samenstellen van de offerte, de daaraan bestede tijd inbegrepen, in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Levertijd
De door De Ruimte afgegeven levertijd wordt steeds naar beste weten bij benadering opgegeven en kan niet als bindend worden beschouwd. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, die de opdrachtgever jegens De Ruimte heeft.

3.2. Kostprijswijzigingen
De Ruimte heeft het recht de overeengekomen prijzen aan te passen indien tijdens uitvoering van de opdracht de kosten ter uitvoering daarvan stijgen, bijvoorbeeld door het stijgen van materiaalprijzen, het stijgen van loonkosten, het stijgen van belastingen en premies of andere wijzigingen in het fiscale regiem. Deze kostprijsverhogingen mag De Ruimte doorberekenen aan de opdrachtgever.

3.3. Acceptatie offertes
Bij schriftelijke offertes komt de opdracht tot stand, door het schriftelijk accepteren van de offerte door de opdrachtgever. Bij mondelinge offertes komt de opdracht tot stand, doordat De Ruimte de acceptatie van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigt. Indien de opdrachtgever een offerte heeft geaccepteerd, is deze offerte voor de opdrachtgever onvoorwaardelijk bindend.

3.4. Meer- en minderwerk
De kosten welke gepaard gaan met eventuele uitbreidingen van, aanvullingen op en wijzigingen in de opdracht, zullen door De Ruimte mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever op dezelfde voet als de prijs voor de oorspronkelijke opdracht tot stand kwam.

4. Ontbinding/opschorting
De Ruimte is gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten, in afwachting van het door de opdrachtgever verkrijgen van de eventueel benodigde publiekrechtelijke vergunningen. In geval van ontbinding of opschorting zal De Ruimte nimmer tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden kunnen worden. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is De Ruimte bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk op te schorten, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
• surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
• in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
• in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, danwel het voor De Ruimte voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten; of indien beslag gelegd wordt op enige zaken, aan opdrachtgever toebehorend. Opdrachtgever is verplicht om De Ruimte hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat De Ruimte gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie. Alle vorderingen
die De Ruimte in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst heeft De Ruimte recht op betaling van de gehele overeengekomen aanneem- c.q. verkoopsom.

5. Intellectuele eigendom
Het intellectuele en/of industriële eigendom van alle door De Ruimte gemaakte ontwerpen, tekeningen, programmatuur, offertes, afbeeldingen et cetera blijven, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen, eigendom van De Ruimte. Deze mogen nimmer door opdrachtgever aan derden worden getoond of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, zij het tegen betaling, zij het om niet. Bij overtreding van hetgeen hierboven is bepaald, is opdrachtgever aan De Ruimte van rechtswege verschuldigd, een zonder nadere sommatie of inverzuimstelling onmiddellijk opeisbare boete van 25% van de prijs van de betreffende opdracht, alsmede een zonder nadere sommatie of
inverzuimstelling onmiddellijk opeisbare boete van 25% van de prijs van de betreffende opdracht voor iedere dag of een deel daarvan dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van De Ruimte op vergoeding van verdere schade, kosten en rente in geval deze kosten, schade en rente meer bedragen dan 25% van de prijs van de betreffende opdracht.

6. Aansprakelijkheid
De Ruimte kan nimmer door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor door opdrachtgever, als gevolg van aan De Ruimte toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van zijn verbintenissen in het kader van een opdracht, geleden schade tot een hoger bedrag dan opdrachtgever bij een correcte uitvoering van de betreffende opdracht zou hebben moeten betalen aan De Ruimte. De Ruimte staat niet in voor de kwaliteit van en/of gebreken aan geleverde zaken voor zover daarin verwerkt zijn en/of voor zover bij de totstandkoming daarvan gebruik is gemaakt van door opdrachtgever aangeleverde materialen, ontwerpen, teksten, tekeningen, ideeën en dergelijke, van welke aard dan ook. Opdrachtgever vrijwaart De Ruimte voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van door opdrachtgever aangeleverde materialen, ontwerpen, teksten, tekeningen, ideeën, en dergelijke, van welke aard deze aanspraken van derden dan ook mogen wezen.

7. Eigendomsvoorbehoud
De Ruimte blijft de eigenaar van alle geleverde zaken zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen opdrachtgever en De Ruimte, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

8. Betalingen
Facturen van De Ruimte dienen door opdrachtgever te zijn voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de betreffende factuur; in geval van girale betaling zal als datum van betaling gelden, de valutadatum als vermeld op het betreffende rekeningafschrift van de bank- of girorekening van De Ruimte. Indien de opdrachtgever niet heeft betaald binnen de hiervoor genoemde termijn, is De Ruimte gerechtigd zonder nadere sommatie of in verzuimstelling over het totaalbedrag van de betreffende factuur, een rente aan opdrachtgever in rekening te brengen ter grootte van ééntwaalfde van de wettelijke rente vermeerderd met 1% per maand [= 1/12 x (wettelijke rente + 1%)], ingaande op de éénendertigste dag
na dagtekening van de betreffende factuur, waarbij een gedeelte van een maand zal gelden als een volledige maand.
Indien opdrachtgever enige factuur van De Ruimte niet binnen de hiervoor genoemde termijn voldoet, is De Ruimte gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, de invordering uit handen te geven aan derden; indien De Ruimte de invordering van enige factuur aan derden uit handen geeft, is opdrachtgever naast het bedrag van de betreffende factuur en de rente zoals hierboven bedoeld, een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van tenminste 15% van het totaalbedrag van de betreffende factuur, met een minimum van € 227,50.
Reclamaties betreffende gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, schriftelijk in het bezit van De Ruimte te zijn. Indien dit niet het geval is, wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met het gefactureerde bedrag. Na opdrachtverstrekking, door een voor De Ruimte nieuwe opdrachtgever, kan deze alvorens over te gaan tot levering, getoetst worden op kredietwaardigheid. Indien niet de gewenste kredietwaardigheid kan worden aangetoond is De Ruimte gerechtigd de opdracht te weigeren.

9. Reclamaties
Reclamaties over enige door De Ruimte verrichte diensten, werkzaamheden en/of geleverde zaken dienen schriftelijk bij De Ruimte te worden ingediend binnen 14 dagen na afname en/of oplevering. Indien De Ruimte binnen 30 dagen geen schriftelijke reclamatie heeft ontvangen, dan wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met een correcte uitvoering van de betreffende opdracht door De Ruimte. Indien De Ruimte de reclamatie terecht acht, zal De Ruimte zich alle in redelijkheid te verlangen moeite getroosten om de opdrachtgever alsnog tevreden te stellen. De opdrachtgever heeft niet het recht om de betaling van facturen van De Ruimte op te schorten.

10. Geschillen
Op alle geschillen ter zake de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Elk geschil tussen De Ruimte en opdrachtgever, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van De Ruimte.

Wilgenlaan 15
1394 JS Nederhorst den Berg
Tel: 0622 470 598

> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
> contact
> leveringsvoorwaarden

© de ruimte

Website beheer www.mchl.nl